གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༤ ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༦

གནས་ཚུལ་གལ་ཅན།
འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ། Farmers invoke local deities to ward off dry spell-.

བཀྲིས་སྒང་ལུ་མི་སེར་ཚུ་ཆརཔ་བརྐྱབ་པའི་རེ་བ་སྐྱེད་དེ་སྡོད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༧ ༢༠༡༤

༉ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཆརཔ་བརྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ གསོལཝ་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »
EnglishforLocals--Kanglung

བཀང་ལུང་གི་ མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ དབྱིན་སྐད་ལྷབ་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༩ ༢༠༡༢

བཀང་ལུང་མི་སྡེ་ནང་གི་ མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ དབྱིན་སྐད་སླབ་ནི་དང་ ཀི་དེབ་ལྷག་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »
Tsarzo

ཚར་བཟོའི་ལཱ་འབད་མི་ མར་ཕབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༥ ༢༠༡༢

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བཀང་པ་ར་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ ཚར་བཟོའི་ལཱ་ལུ་ ཤུགས་མི་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚར་བཟོའི་ལཱ་འབད་མི་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »
Seng-GyeGewog-re-Settlement

སེང་གེ་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་གསར་ནང་འོང་མི་ཚུ་ གཞི་ཚུད་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༨ ༢༠༡༢

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ སེང་གེ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ གཞི་གསར་ནང་འོང་མི་ མི་སེར་ཚུ་ལོ་དྲུག་དེ་ཅིག་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུདཔ་ཅིག་ གཞི་ཚུད་དེ་འདུག

རྒྱས་པ་ལྷག »
གནས་ཚུལ་གཞན།

ནང་འཁོད་ལུ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མི་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ཚོང་ལམ་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ།

cONSTRUCTION སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༤ ༢༠༡༤

༉ ནང་འཁོད་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ བཟོ་བསྐྲུན་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ཚོང་ལམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེདཔ་སྦེ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ཅ་ཆས་འདི་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ལས་ གོང་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་གི་ཐོག་ལས་ ཉོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གདམ་ཁ་ཡང་ ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

སྤུ་ན་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གི་ ཕོ་རྒས་དྲུག་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ཚེ་བཙོན་གནང་ཡོདཔ།

PunakhaCourt-chorten vandalism སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༣ ༢༠༡༤

༉ སྤུ་ན་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གི་ ད་རིས་ སྐྱེས་ལོ་༢༡ལས་༣༡གི་བར་ན་འབད་མི་ ཕོ་རྒས་དྲུག་ལུ་ མཆོད་རྟེན་ལུ་བརྙས་བཅོས་དང་ འདི་གི་ནང་བཟུང་འདི་ཚུ་ ཨརཝ་བརྐུ་ཡོད་པའི་ ཉེས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྦེ་ བཙོན་ཁྲིམས་ཚེ་བཙོན་གྱི་ འཁྲུན་ཆོན་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

གདུང་བསམ་རྩིས་ས་ལས་འཛིན་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡོདཔ།

Much-delayed Dungsam Cement Corporation- སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༣ ༢༠༡༤

༉ ལོ་ངོ་ བཅུ་ཕྲག་༣་ལྷགཔ་ཅིག་ འགུག་སྡོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ གདུང་བསམ་རྩིས་ས་ལས་འཛིན་འདི་ ཁ་ཙ་ བློན་ཆེན་ ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གིས་ འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི།

རྒྱས་པ་ལྷག »

བྷུ་ཊན་ཀུན་མཉམ་པར་ཊི་གིས་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན།

BKP-CivilServant-Politics སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༣ ༢༠༡༤

༉ བྷུ་ཊན་ཀུན་མཉམ་པར་ཊི་གིས་བཀོད་མི་ནང་ སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ བཙག་འཐུ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ཡང་ ངལ་གསོ་ལེན་ཏེ་སྦེ་ དོ་འགྲན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ བྱིན་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

འབྲུག་ལུ་ ཨི་ཡུ་གི་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཡར་སེང་།

EU-Signing སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༣ ༢༠༡༤

༉ ཨི་ཡུ་གི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ད་ལས་ཕར་ མ་འོང་ལོ་བདུན་གྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་འདི་ གསུམ་བཏབ་ཀྱི་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ ཡུ་རོ་ས་ཡ་༡༤ལས་ ཡུ་རོ་ས་ཡ་༤༢ལུ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »
འཕྲལ་གྱི་ལས་རིམ།

མི་སྡེ།

ལུལ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སེལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལོག་བཏབ་ནི་ནང་ཚ་གྱང་ལང་དོ་ཡོདཔ།

LuelFarmroad- སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༣ ༢༠༡༤

༉ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ གླིང་ཁ་སྦྱིས་སྤྱི་འོག་ ལུལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་༨་ཀྱི་མི་རྩིས་འདི་ ཀ་བཞི་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ཡོད་རུང་ ས་ཁྲམ་འདི་ ཉི་ཤུ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

གཞལ་སྒང་ལུ་སོ་ནམ་ལྟེ་བ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།

Mushroom-Tama སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༡ ༢༠༡༤

༉ ཕྱིར་ཚོང་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དང་ ཕྱི་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ གཞལ་སྒང་ལུ་ ཤ་མུག་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ མར་དཀྲིན་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་ ལས་འགུལ་གཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

མི་སེར་སོ་ནམ་པ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན

BambooshootPickle-Sarpang སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༧ ༢༠༡༤

༉ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »
ན་གཞོན།

གྲོང་གསེབ་དང་ཁྲོམ་སྡེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཤེས་ཡོན་རྗེས་སོར་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་ཐོག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

StudentExchangePorgramme-. སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༡ ༢༠༡༤

༉ བཀྲིས་སྒང་ ཨུ་ཛོ་རོང་གི་ ཆི་ཡ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་༡༢་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ ཐིམ་ཕུག་ འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་རྗེས་སོར་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལས་ འོང་མི་འདི་ ད་རིས་ ལོག་ཁོང་རའི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

དབང་པོ་ལུ་ཐོག་ཕོག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ལུས་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ལས་རིམ།

SportsMeet-disability སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༩ ༢༠༡༤

༉ ན་གཞོན་དབང་པོ་ལུ་ ཐོག་ཕོག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ད་རིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ ལུས་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་གློག་འཕྲིན།

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་:
གསང་ཡིག: