གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༤ ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤

གནས་ཚུལ་གལ་ཅན།
འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ། Farmers invoke local deities to ward off dry spell-.

བཀྲིས་སྒང་ལུ་མི་སེར་ཚུ་ཆརཔ་བརྐྱབ་པའི་རེ་བ་སྐྱེད་དེ་སྡོད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༧ ༢༠༡༤

༉ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཆརཔ་བརྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ གསོལཝ་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »
EnglishforLocals--Kanglung

བཀང་ལུང་གི་ མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ དབྱིན་སྐད་ལྷབ་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༩ ༢༠༡༢

བཀང་ལུང་མི་སྡེ་ནང་གི་ མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ དབྱིན་སྐད་སླབ་ནི་དང་ ཀི་དེབ་ལྷག་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »
Tsarzo

ཚར་བཟོའི་ལཱ་འབད་མི་ མར་ཕབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༥ ༢༠༡༢

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བཀང་པ་ར་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ ཚར་བཟོའི་ལཱ་ལུ་ ཤུགས་མི་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚར་བཟོའི་ལཱ་འབད་མི་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »
Seng-GyeGewog-re-Settlement

སེང་གེ་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་གསར་ནང་འོང་མི་ཚུ་ གཞི་ཚུད་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༨ ༢༠༡༢

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ སེང་གེ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ གཞི་གསར་ནང་འོང་མི་ མི་སེར་ཚུ་ལོ་དྲུག་དེ་ཅིག་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུདཔ་ཅིག་ གཞི་ཚུད་དེ་འདུག

རྒྱས་པ་ལྷག »
གནས་ཚུལ་གཞན།

སྣུམ་འཁོར་ཐལ་བའི་ཟམ་གཅིག་གྲུབ་ནི་ལུ་བགུག་ཡོདཔ།

ShariBridge-Punakha སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༤ ༢༠༡༤

༉ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ དགོན་ཤ་རི་རྒེད་འོག་ ཡོར་སྦོ་དང་ གུམ་སྒང་སྤྱི་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ ཤ་རི་ལུ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཐལ་བའི་ཟམ་འདི་ གྲུབ་ནི་ལུ་འགུག་སྟེ་སྡོད་ནུག

རྒྱས་པ་ལྷག »

ཇ་པཱན་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ཅིག་ཁར་ མཇལ་འཕྲད།

Ambassador-of-Japan-Takeshi-Yagi-calls-on-Prime-Minister སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༣ ༢༠༡༤

༉ འབྲུག་ལུ་ ཇ་པཱན་གྱི་གཞུང་ཚབ་ ཏཱ་ཀི་ཤི་ཡཱ་གི་གིས་ ཁ་ཙ་ བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་དང་ཅིག་ཁར་ མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ནུག

རྒྱས་པ་ལྷག »

བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་གིས་ བང་ལ་དེཤ་གི་ཚོང་འབྲེལ་བློན་པོ་དང་ཕྱེད་ཡོདཔ།

MoEAMinister-Commerce Minister of Bangladesh-Tofail Ahmed སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༣ ༢༠༡༤

༉ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་ ད་རིས་ བང་ལ་དེཤ་གི་ཚོང་འབྲེལ་བློན་པོ་ སྤྲོ་ཕིཡེལ་ཨཱ་མེད་དང་ཅིག་ཁར་ཕྱེད་གནང་ཡི།

རྒྱས་པ་ལྷག »

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་དོན་ལུ་ཞལ་འཛོམས།

Energy Efficiency Policies and Guidelines- སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༣ ༢༠༡༤

༉ འབྲུག་དང་ནེ་པཱལ་གྱི་དོན་ལས་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ སྲིད་བྱུས་དང་ ལམ་སྟོན་བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལས་གྲོས་བསྟུན་པ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ ཁ་ཙ་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་གིས་ པ་ཀིས་ཏཱན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་བློན་པོ་དང་ཕྱེད་ཡོདཔ།

MoEAMinister-Commerce Minister of Pakistan སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༣ ༢༠༡༤

༉ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་ པ་ཀིས་ཏཱད་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཁུ་རམ་དཱས་ཏཱ་གིར་ཁཱན་དང་ཅིག་ཁར་ཡང་ཕྱེད་གནང་ནུག

རྒྱས་པ་ལྷག »
འཕྲལ་གྱི་ལས་རིམ།

མི་སྡེ།

གསར་སྤང་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ ཁ་སྨད་སྤྱི་འོག་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་སྟེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Farm road woes in Jigme Chhoeling སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༩ ༢༠༡༤

༉ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ ཁ་སྨད་སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལྷོད་དེ་རང་འབད་རུང་ གནམ་བྱཱ་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ མི་ཐལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕན་ཐོགས་དེ་ཅི་རང་མེདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

ཁ་རིས་ཕུག་ལུ་ས་གཏེར་གྱི་ཉོགས་འཛིན་ཐོག་ལོག་སྟེ་ར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ།

KharuphuMining-MoEA copy སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༣ ༢༠༡༤

༉ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ ཁ་རིས་ཕུག་ལུ་ ས་གཏེར་གྱི་ས་ཁོངས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྙོགས་འཛིང་འཐོན་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ཐོག་ལུ་ ལོག་སྟེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་གཅིག་ ཚོགས་ནི་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོག་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ།

Farmroad-Bjatokha-village-Paro1 སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༩ ༢༠༡༤

༉ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་ ཇ་ཏོ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢་འབད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཅིག་སེལ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག

རྒྱས་པ་ལྷག »
ན་གཞོན།

ན་གཞོན་གསེར་གྱི་རྟགས་མའི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།

GoldenYouthAward-Dechen Zangmo-Phuentsholing Middle Secondary School, སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༡ ༢༠༡༤

༉ དུས་ཅི་ལོ་གི་ ན་གཞོན་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ལས་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཕྲུག་ བདེ་ཆེན་བཟངམོ་གིས་འཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་ ལུས་རྩལ་ལས་རིམ་ ཐེངས་༡༡པ་འདི་ རྒྱལ་ས་ལུ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ།

Sportsmeet སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༩ ༢༠༡༤

༉ རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་ ལུས་རྩལ་ལས་རིམ་ ཐེངས་༡༡པ་འདི་ ད་རིས་ལས་ རྒྱལ་ས་ལུ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སློབ་གྲྭ་ཁག་༡༠༧གྱི་ནང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་༣༨༠དེ་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་གློག་འཕྲིན།

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་:
གསང་ཡིག: