གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༤ ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡

གནས་ཚུལ་གལ་ཅན།
འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ། Farmers invoke local deities to ward off dry spell-.

བཀྲིས་སྒང་ལུ་མི་སེར་ཚུ་ཆརཔ་བརྐྱབ་པའི་རེ་བ་སྐྱེད་དེ་སྡོད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༧ ༢༠༡༤

༉ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཆརཔ་བརྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ གསོལཝ་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »
EnglishforLocals--Kanglung

བཀང་ལུང་གི་ མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ དབྱིན་སྐད་ལྷབ་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༩ ༢༠༡༢

བཀང་ལུང་མི་སྡེ་ནང་གི་ མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ དབྱིན་སྐད་སླབ་ནི་དང་ ཀི་དེབ་ལྷག་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »
Tsarzo

ཚར་བཟོའི་ལཱ་འབད་མི་ མར་ཕབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༥ ༢༠༡༢

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བཀང་པ་ར་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ ཚར་བཟོའི་ལཱ་ལུ་ ཤུགས་མི་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚར་བཟོའི་ལཱ་འབད་མི་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »
Seng-GyeGewog-re-Settlement

སེང་གེ་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་གསར་ནང་འོང་མི་ཚུ་ གཞི་ཚུད་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༨ ༢༠༡༢

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ སེང་གེ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ གཞི་གསར་ནང་འོང་མི་ མི་སེར་ཚུ་ལོ་དྲུག་དེ་ཅིག་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུདཔ་ཅིག་ གཞི་ཚུད་དེ་འདུག

རྒྱས་པ་ལྷག »
གནས་ཚུལ་གཞན།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཞབས་ཏོག་མང་ཤོས་ར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ་དོ་ཡོདཔ།

e-services not  functioning well སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༡ ༢༠༡༤

༉ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་༨༩་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་༢༠་ལས་ཡང་ ཉུངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་མི་རྩིས་སྤོ་ནི་ནང་བློ་སྟོབས་བྱིན་ནི་ཨིནམ།

Residents to move their census to Trashigang Thorm སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༡ ༢༠༡༤

༉ བཀྲིས་སྒང་གི་ཁྲོམ་འདི་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ རྫོང་ཁག་གིས་ ད་རེས་ ཁྲོམ་ཁ་ལུ་གཞི་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་མི་རྩིས་འདི་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ སྤོ་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་འབྱིན་ནི་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལ་མི་འདི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ར་ཡོདཔ།

Human-WildlifeConflict-WangdueDT སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༡ ༢༠༡༤

༉ མི་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་བར་ནའི་འབྲེལ་འཛིང་གི་གནད་དོན་འདི་ ཁ་ཙ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ཡང་ གྲོས་བསྡུར་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འཛོམས་ཚོགས་དོ་ཡོདཔ།

For the changing needs of special students སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༡ ༢༠༡༤

༉ འབྲུག་ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་མི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱི་ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ དེ་ཅིག་རང་ མ་ཐོབ་པར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་འཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ མཇལ་ཕྲད།

HMSchloarshipKidu སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༩ ༢༠༡༤

༉ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ད་རིས་ གླིང་ཀ་ན་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ སྐྱིད་སྡུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་འཐོབ་མི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡི།

རྒྱས་པ་ལྷག »
འཕྲལ་གྱི་ལས་རིམ།

མི་སྡེ།

གསར་སྤང་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ ཁ་སྨད་སྤྱི་འོག་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་སྟེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Farm road woes in Jigme Chhoeling སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༩ ༢༠༡༤

༉ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ ཁ་སྨད་སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལྷོད་དེ་རང་འབད་རུང་ གནམ་བྱཱ་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ མི་ཐལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕན་ཐོགས་དེ་ཅི་རང་མེདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

ཁ་རིས་ཕུག་ལུ་ས་གཏེར་གྱི་ཉོགས་འཛིན་ཐོག་ལོག་སྟེ་ར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ།

KharuphuMining-MoEA copy སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༣ ༢༠༡༤

༉ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ ཁ་རིས་ཕུག་ལུ་ ས་གཏེར་གྱི་ས་ཁོངས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྙོགས་འཛིང་འཐོན་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ཐོག་ལུ་ ལོག་སྟེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་གཅིག་ ཚོགས་ནི་ཨིན་མས།

རྒྱས་པ་ལྷག »

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོག་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ།

Farmroad-Bjatokha-village-Paro1 སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༩ ༢༠༡༤

༉ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་ ཇ་ཏོ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢་འབད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཅིག་སེལ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག

རྒྱས་པ་ལྷག »
ན་གཞོན།

ན་གཞོན་གསེར་གྱི་རྟགས་མའི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།

GoldenYouthAward-Dechen Zangmo-Phuentsholing Middle Secondary School, སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༡ ༢༠༡༤

༉ དུས་ཅི་ལོ་གི་ ན་གཞོན་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ལས་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཕྲུག་ བདེ་ཆེན་བཟངམོ་གིས་འཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་ ལུས་རྩལ་ལས་རིམ་ ཐེངས་༡༡པ་འདི་ རྒྱལ་ས་ལུ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ།

Sportsmeet སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༩ ༢༠༡༤

༉ རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་ ལུས་རྩལ་ལས་རིམ་ ཐེངས་༡༡པ་འདི་ ད་རིས་ལས་ རྒྱལ་ས་ལུ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སློབ་གྲྭ་ཁག་༡༠༧གྱི་ནང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་༣༨༠དེ་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པ་ལྷག »

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་གློག་འཕྲིན།

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་:
གསང་ཡིག: