གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༨ ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡

ས་ཡོམ་བརྐྱབ་ནི་མས་ཟེར་བའི་ མ་བདེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་ ༢༥ ༢༠༡༥

SG

༉ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འབྲུག་ལུ་ ཤུལ་མའི་ཟླཝ་གི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥་ལུ་ ས་ཡོམ་གྱི་རྐྱེན་ངན་ བྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ ལོ་རྒྱུས་དར་ཁྱབ་བཏང་མི་འདི་ མ་བདེན་པའི་གཏམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

ད་རུང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ མཚན་བརྗོད་བཞིན་ན་ ས་ཡོམ་འདི་ ཧཱ་དང་སྤ་རོ་ དེ་ལས་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ མ་བདེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ དར་ཁྱབ་བཏང་སྟེ་སྦེ་ འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཚུབས་ཆ་ཚུ་ གཟིགས་བཞིན་ན་ སྐུ་རིམ་ཚུ་གནང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཅི་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ འཚུབས་ཆ་ཚུ་ བཟློག་ཐབས་ལུ་ སྐུ་རིམ་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཤུལ་མའི་ཟླཝ་ནང་ལུ་ ས་ཡོམ་གྱི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་འོང་ཟེར་ མེན་ཟེར་བཤད་ཅི།