རྒཔོ་གི་འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་ཁས་བླངས།

༉ རྩི་རང་སྟོད་རྒེད་འོག་གི་ རྒཔོ་འདི་ ག་བཙག་འཐུ་སྒྲུབ་སྟེ་འབད་རུང་ འགན་ཁུར་སྦོམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
འདི་ཡང་ རྩི་རང་སྟོད་ཀྱི་ ཁྱིམ་གུང་པ་༡༥༠ལྷགཔ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་ ཟ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་འདི་ སེལ་བྱིན་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

ད་རེས་ རྒཔོ་གི་འདེམས་ངོ་ ༤པོ་ཆ་ར་གིས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ གཏན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་གི་ ཁས་བླངས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ཡང་ རེ་བ་སྦོམ་སྦེ་ར་བསྐྱེད་དེ་འདུག

གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ པདྨ་ཚེ་དབང་། རྩི་རང་།

གཙོ་དོན།

འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ།

བསམ་འཆར་ཕཀོད་ས།

Please enter your comment!
Please enter your name here

བསམ་འཆར།

Facebook
Twitter
YouTube