རྫོང་ཁ། | ཨིང་ལིཤ། གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༡ ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨

ཁྲིམས་དོན།

གནསམོ་གི་ཨའི་བསད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ།

༉ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧཱ་ལུ་ ཨམ་སྲུ་གཅིག་བསད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ནུག

ཕོ་སྐྱེས་༡ ལུ་ དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ལས་བརྟེན་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་ཡོདཔ།

༉ གཞལ་སྒང་ པཱན་སྦང་ལུ་ ལོ་༢༢ ལང་མི་ ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ ན་ཚོད་མ་ལོན་པའི་ བུམོ་ཅིག་ལུ་ དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ དོགས་པ་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ དོ་དམ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལོ་༣༠ལང་མི་ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ལུ་ དང་བླངས་རྟོག་མེད་གདོང་ཐུག་གི་ཉེས་པ་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་༡༡་བཀལ་ཡོདཔ།

༉ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལས་ཨིན་མི་ སྐྱེས་ལོ་ ༣༠ ལང་མི་ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ལུ་ དང་བླངས་རྟོག་མེད་གདོང་ཐུག་དང་ བྱེལཝ་ཟུབ་ཡོད་པའི་ཉེས་པ་ལུ་བརྟེན་ བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་ ༡༡ གི་འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་ཏེ་འདུག

སྨྱོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་མི་ ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ལུ་ ལོ་ལྔ་གི་བཙོན་ཁྲིམས།

༉ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཁ་ཙ་ སྐྱེས་ལོ་༣༦ལང་མི་ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ལུ་ སྨྱོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་ཡོད་པའི་ཉེས་པ་ལུ་བརྟེན་ བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་ལྔ་གི་འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་ཏེ་འདུག

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཏམ་ཁུ་དང་ཏམ་ཁུའི་ཐོན་སྐྱེད་བཙོང་མི་ ཚོང་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ཡོདཔ།

༉ འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ཚོང་པ་༡༣་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཏམ་ཁུ་དང་ཏམ་ཁུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཙོང་ས་བདའ་ཟུན་པའི་ཤུལ་ལས་ ཉེས་བྱ་ཚུ་བཀལ་ནུག

མཆོད་རྟེན་སློང་མི་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་ཚེ་བཙོན་བཀལ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཁམས་དྭངས་རྒེད་འོག་ནང་ལས་ སྐྱེ་ལོ་༣༤ལང་མི་ ཕོ་རྒས་ཅིག་གིས་ མཆོད་རྟེན་གཅིག་སློང་ཡོད་པའི་ཉེས་པ་ལུ་ ཚེ་བཙོན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་སྟེ་སྦེ་འདུག

འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་ཡོདཔ།

 ༉ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ བསམ་རྩེ་ལས་ སྐྱེ་ལོ་༤༠ ལང་མི་ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་གིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ཚོང་པ་༢ འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་སྟེ་འདུག

ནོར་ཨརཝ་བརྐུ་མི་ཕོ་སྐྱེས་དྲུག་ལུ་ ཟླཝ་༣ ལས་ལོ་༡ ཚུན་གྱི་བཙོན་ཁྲིམས།

༉ ཁ་ཙ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འོག་ནང་ལས་ ནོར་༥ ཨརཝ་བརྐུ་ཡོད་པའི་ཉེས་པ་ལུ་བརྟེན་ ཕོ་སྐྱེས་༦ ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ ཟླཝ་༣ ལས་ལོ་༡ ཚུན་གྱི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནུག

ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ སྨྱོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་པའི་དོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ བཟུང་ཡོདཔ།

༉ མོང་སྒར་གྱི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ བ་ལམ་རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཨིན་མི་ སྐྱེས་ལོ་ ༣༦ ལང་མི་ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ སྨྱོ་རྫས་ཀེ་ཧང་དང་ འདི་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ནག་ཚོང་འཐབ་ཡོད་པའི་ དོགས་པ་ལུ་བརྟེན་བཟུང་ནུག

རྩི་རང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་ལུ་ ལྷན་བསྡོམས་ཀྱི་བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་༥ གི་ འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ལོ་༢༧ ལང་མི་ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་ལུ་ ཨརཝ་ཁག་ལེ་ཤ་བརྐུ་བའི་ཉེས་པ་ལུ་བརྟེན་ ལྷན་བསྡོམས་ཀྱི་བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་༥ གི་ འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་གནང་ནུག