མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ དམག་སྡེའི་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ གུང་བློན་གོངམ་ ལུ་བཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོདཔ། - འབྲུག༌རྒྱང༌བསྒྲགས། | འབྲུག༌རྒྱང༌བསྒྲགས།
གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༦

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ དམག་སྡེའི་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ གུང་བློན་གོངམ་ ལུ་བཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་ ༢༩ ༢༠༡༦

HM Grants Audience to Indian DGMO-༉ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཁ་ཙ་ རྒྱ་གར་གྱི་ དམག་སྡེའི་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ གུང་བློན་གོངམ་ རཱན་སྦིར་སིང་ལུ་ བཇལ་འཕྲད་གནང་ནུག

གུང་བློན་གོངམ་གིས་ དམག་སྡེ་གི་ སྡེ་འཛིན་འགོ་འཁྲིདཔ་དང་ འགོ་དཔོན་འདེབས་བསྐོས་ལས་ཚན་གྱི་ འགོ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ གོ་གནས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁོ་གིས་ དམག་སྡེ་གི་ གཟེངས་ཐོན་རྟགས་མ་ཡང་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།