རྫོང་ཁ། | ཨིང་ལིཤ། གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༨ ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨

སྲིད་དོན།

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་ཀྱིས་ འདེམས་ངོ་གསལ་བསྒྲགས།

༉ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་ ད་རུང་རང་ ཁོང་རའི་ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་གཉིས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡི།

འབྲུག་ཀུན་མཉམ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༧གསལ་སྟོན།

༉ འབྲུག་ཀུན་མཉམ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་ཁག་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཁ་ཙ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ འདེམས་ངོ་༧་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་༢༢གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོདཔ།

༉ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཚོགས་༣པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་ རན་དོ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་ ད་རིས་ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་༢གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་༧གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ།

༉ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཚོགས་༣པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་ རན་དོ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ ད་རུང་ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་༧གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་འདུག

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ འདེམས་ངོ་གསལ་བསྒྲགས།

༉ སྤྱི་ཚོགས་༣་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་ རན་དོ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཟླཝ་༢ཀྱི་རིའུ་མིག་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོདཔ།

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ བཙག་འཐུའི་ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཉིནམ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ ད་རིས་ ཟླཝ་༢ཀྱི་རིའུ་མིག་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་གསརཔ་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ།

༉ འབྲུག་སྐྱིད་མཉམ་ཚོགས་པ་དང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་ འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་གསརཔ་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་གྲ་སྒྲིག

༉ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་ཚུ་རན་མི་དང་འབྲེལ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ གྲ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་བསྒང་།

༉ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ བཙག་འཐུ་རན་མི་དང་འབྲེལ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ སྲིད་དོན་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་དོན་ལས་ གྲ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་རང་འདུག

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ མི་ངོམ་༡༤༢གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ།

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སང་ཕོད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་དྭངས་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཉིནམ་༢་ཀྱི་ གྲོས་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།