ནདཔ་སྐྱེལ་ལེན་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྲོགས་རམ།

༉ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ད་རིས་ ཇ་པཱན་གཞུང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠རེ་གནས་མི་ ནདཔ་སྐྱེལ་ལེན་འབད་ནིའི་ སྣུམ་འཁོར་༡༢ གྲོགས་རམ་སྦེ་འཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲོགས་རམ་འདི་ཡང་ ཇ་པཱན་གྱི་ དཔལ་འབྱོར་གྲོགས་རམ་དང་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་སྦེ་བྱིན་ནུག
གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གསརཔ་ཚུ་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་འདི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་འདུག

སྣུམ་འཁོར་འདི་ཚུ་ཡང་ ནདཔ་མང་སུ་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོད་མི་ སྨན་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ བཏང་ནི་ཨིན་མས།

ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནདཔ་སྐྱེལ་ལེན་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ ༡༣༠འདུག

 

གཙོ་དོན།

འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ།

བསམ་འཆར་ཕཀོད་ས།

Please enter your comment!
Please enter your name here

བསམ་འཆར།

Facebook
Twitter
YouTube