སྒྲ་དབྱངས་སྒོ་བསྡམ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་མི་ལུ་ ཇོ་བདག་དང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ སེམས་དང་མ་ལྡནམ།

༉ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྒྲ་དབྱངས་ཚུ་སྒོ་བསྡམ་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་མི་འདི་གིས་ སྒྲ་དབྱངས་གི་ཇོ་བདག་དང་ ལཱ་འབད་མི་ཆ་ཁྱབ་ ག་ཅི་འབདན་ན་ཡང་མ་ཤེས་པའི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་ཐུག་སྟེ་འདུག

མ་གཞི་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་སྦོམ་སྦེ་རང་འགྱོ་དོ་འོང་ཟེར་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ དེ་སྦེ་ ཐག་བཅད་དོ་འོང་ཟེར་ མནོ་བསམ་ར་མ་བཏང་པས།

བློན་ཆེན་གྱིས་ གཟའ་སྤེནམ་ལུ་ སྒྲ་དབྱངས་ཚུ་ འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ སྒོ་བསྡམ་དགོ་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཙོ་དོན།

འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ།

བསམ་འཆར་ཕཀོད་ས།

Please enter your comment!
Please enter your name here

བསམ་འཆར།

Facebook
Twitter
YouTube