བུམ་ཐང་ མཁའ་འགྲོ་སྤང་ལས་ གཞལ་སྒང་ བུ་ད་ཤི་ཚུན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་ལས་རིམ།

ཉིནམ་དྲུག་གི་ལམ་འགྲུལ་འདི་གིས་ གོང་འཕེལ་དེ་ཅིག་རང་ འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ལྷོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅི།

ད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ཡོད་མི་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ག་ནི་བས་ཡང་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ བལྟ་ཚུགས་ཅི། ལམ་འགྲུལ་འདི་ ས་ཁ་མཐོ་ས་ མི་ཊར་༣༥༠༠་ལས་༧༠༠་གྱི་བར་ན་ཨིན།

ས་ཁོངས་འདི་ནང་ལུ་ བྱའི་རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་རང་མཐོང་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབབ་ཆུ་ཚུ་ཡང་ ཧ་ལམ་ཅིག་རང་འདུག

བུམ་ཐང་ མཁའ་འགྲོ་སྤང་ལས་ གཞལ་སྒང་ བུ་ད་ཤི་ཚུན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་ལས་རིམ།

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.