འབྲུག་ལུ་ སྐྱ་བཏོག་མི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ ཨྱོན་དི་པག

༉ སྐྱ་བཏོག་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ལཱ་གཡོག་དང་འོང་འབབ་གཉིས་ཆ་རའི་ཐད་ཁར་ ཁེ་བསང་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་ ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ ཨྱོན་དི་པག་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱ་བཏོག་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་ཅིག་སྦེ་ སྤྲོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི་སྦེ་ བརྩོན་ཤུགས་སྐྱེད་བའི་བསྒང་རང་འདུག

འབྲུག་ལུ་ སྐྱ་བཏོག་མི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ ཨྱོན་དི་པག

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.