ཆརཔ་གིས་ བྱཱ་ཚུ་མེདཔ་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ།

༉ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ད་རེས་སྐབས་ཅིག་ ཆརཔ་རྐྱབ་སྟེ་རང་སྡོད་མི་འདི་གིས་ སྤ་རོ་དང་སྤུ་ན་ཁ་ དེ་ལས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ བྱཱ་ཚུ་མེདཔ་བཏང་སྟེ་འདུག

མི་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ད་རེས་ བྱཱ་ཚུ་བརྔ་ཚརཝ་ཅིག་རང་འབདཝ་ལས་ ཆ་མཉམ་མེདཔ་བཏང་ད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།

གཙོ་དོན།

འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ།

བསམ་འཆར།

Facebook
Twitter
YouTube